praktische zaken


Een afspraak afzeggen

Kunt u om welke reden dan ook niet komen op een afspraak? Meld het dan minimaal 24 uur van tevoren (op kantooruren) telefonisch aan de behandelaar: 06-55745879


No- Show

Als u zich korter dan 24 uur van te voren (tijdens kantooruren) afmeld, of u komt niet op de afspraak dan wordt in principe  50% van het NZA-tarief in rekening gebracht. Let op: deze kosten dient u zelf te betalen en zijn niet te declareren.

 

Uw dossier

Uw behandelaar is verplicht een dossier bij te houden over het verloop van de therapie. Een goede verslaglegging is onderdeel van een professionele werkwijze. U mag uw dossier inzien en eventueel een kopie opvragen. Ook mag u een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen. Ten slotte heeft u het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. De behandelaar is verplicht uw dossier zorgvuldig te bewaren, tot vijftien jaar nadat de therapie is afgesloten.

 

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van toepassing. Meer over de toepassing van de AVG binnen de praktijk, klik HIER om de van toepassing zijnde AVG in te zien..


Kwaliteitsstatuut

Klik HIER om het goedgekeurde Kwaliteitsstatuut in te zien.

 

Beroepscode en klachtenregeling.

Voor alle psychotherapeuten geldt dat zij zich dienen te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (zie www.lvvp.nl en www.psychotherapie.nl).
Kort samengevat houdt dit in:

  • U hebt recht op informatie.
  • U hebt recht op geheimhouding van uw gegevens
  • U hebt recht op inzage van uw dossier
  • U hebt het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
  • U hebt het recht om een klacht in te dienen

Al het besprokene wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie aan derden wordt slechts gegeven na uw mondelinge of schriftelijke toestemming. De geheimhoudingsplicht is o.m. geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Beroepscode voor psychotherapeuten en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (WkkGZ). Voor meer informatie betreffende uw privacy en betreffende de wet en regelgeving kunt u kijken op de site van de LVVP.

Klachtbehandeling kan, als een gesprek over de klacht met mij voor u niet bevredigend is, plaatsvinden via de klachtenfunctionaris van de LVVP. Psychotherapeuten vallen onder het publiekrechtelijke tuchtrecht.


De rekening indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar met wie ik geen contract heb

Sinds 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit betekent dat u, als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar met wie ik geen contract heb, elke maand een factuur van mij ontvangt. De duur van een consult bepaalt het tarief. Daarbij ga ik uit van de geplande tijd in de agenda (het principe “planning = realisatie”). Als de tijd meer dan 15 minuten afwijkt van de agendaplanning pas ik dit aan op basis van de realistische tijd.


Op de factuur staat het aantal consulten en het soort consulten. De overige tijd die ik besteed aan uw behandeling, zoals rapportage, telefoontjes, overleg, horen bij zo’n consult. Dit maakt de rekening van zo’n consult hoog. Uw zorgverzekeraar vergoedt hiervan een percentage, zoals in uw polis is afgesproken. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om dit te checken.

Zie ook hierna onder tarieven.

 

Onverzekerde zorg

Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor de behandeling niet vergoed wordt door de zorgverzekering:

  • Als je geen verwijzing hebt van de huisarts wordt deze niet vergoed;
  • Het kan zijn dat de huisarts de klachten niet ernstig genoeg inschat, of geen aandoening volgens de DSM-5 vermoedt en daarom geen verwijzing geeft. De DSM-5 is het handboek dat professionals gebruiken om diagnoses te stellen;
  • Het kan zijn dat de klachten wel in de DSM-5 voorkomen maar toch niet onder de definitie van verzekerde zorg vallen zoals werkgerelateerde problemen of aanpassingsstoornissen.
  • Het tarief voor onverzekerde zorg (zoals relatietherapie of klachten waarvoor geenDSM-5 classificatie voor is) is € 117,33 (per 60 minuten, waarvan 15 minuten voorbereiding en verslaglegging). Een onverzekerde behandelingbetekent dat deze voor uw eigen rekening is.