Meer over behandelingen

 • Intake/ Diagnostiek

Afhankelijk van de vraagstelling (hulpvraag) worden door middel van gesprekken en het afnemen van gestructureerde interviews en vragenlijsten o.a. klachten, persoonlijke kenmerken, manier van omgaan met problemen en psychische draagkracht geïnventariseerd. U wordt verteld wat de behandelaar denkt dat er aan de hand is en er wordt er een behandelplan gemaakt. Daarin staat vermeld wat het doel is van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden en wordt er een inschatting gedaan hoelang de therapie ongeveer gaat duren.

 

 • Psychotherapie

Gesprekstherapie kan meer steunend en structurerend van aard zijn: gericht op de vermindering van klachten en praktische problemen en vragen. Of meer inzichtgevend: legt de nadruk op het leren ontdekken en verwerken van de oorzaken van uw klachten. 

 

 • Traumabehandeling in het kader van Psychotherapie

Traumabehandeling: Er zijn meerdere effectieve psychologische behandelingen voor PTSS.  De benadering van de behandelingen kan verschillen, maar de overeenkomst is dat alle behandelingen gericht zijn op het uitdiepen van de beelden en herinneringen van het trauma. U wordt aangemoedigd om na te denken over het trauma en het te herinneren. Het doel is om uw gevoelens over de herinneringen te veranderen. De behandeling helpt u om de angst te verminderen en vermijdingsgedrag te doorbreken en meer positieve gevoelens, gedrag en gedachten te geven.

 

 • Diagnose PTSS:

Post Traumatische Stress Stoornis heeft kenmerken van een angst- en stemmingsstoornis en valt onder de categorie: “Trauma­ en Stressor gerelateerde stoornissen“.  PTSS kan ontstaan na een trauma: een gebeurtenis die bijzonder bedreigend of schokkend is en diep ingrijpt op uw dagelijks leven. Het kan gaan om incidenten zoals een ernstig verkeersongeluk, een overval, mishandeling, seksueel geweld of getuige zijn van een gewelddadige dood. Soms gaat het om een opeenstapeling van ontregelende ervaringen. Het kost tijd om te herstellen. Als na een paar weken blijkt dat het niet lukt om (enigszins) de schokkende gebeurtenis(sen) te verwerken is het zinvol professionele hulp te zoeken.  Gevoelens van herbelevingen, vermijden van situaties die refereren aan het trauma en allerlei lichamelijke en psychische klachten zoals slaapproblemen, hartkloppingen, schrikreacties, prikkelbaarheid en somberheidsklachten kunnen wijzen op een posttraumatische-stressstoornis (PTSS).

 

 • EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn verhoogde alertheid, schrik- en vermijdingsreacties. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een sterke emotionele en fysieke spanningsreactie oproept.

Zie voor verdere info www.EMDR.nl

 

 • BEPP

 Brief Eclectische Psychotrauma Psychotherapie is een samengestelde psychologische behandeling die helpt om pijnlijke gevoelens en gedachten te veranderen. In het bijzonder richt de behandeling zich op herinneringen, gedachten en gevoelens over de traumatische gebeurtenis. Iedere sessie in deze behandeling heeft een specifiek doel:

  • Informatie over PTSS en de inhoud van de behandeling (incl. evt. partner);
  • Imaginaire exposure: nauwgezet het trauma te doorlopen en het (zintuigelijke) te herinneren;
  • “Alsof brief” schrijven (bij onverwerkt verlies of over woede en frustratie over hetgeen overkomen is);
  • Tussentijdse evaluatie (incl. evt. partner);
  • Betekenis van de meegemaakte incidenten en weerslag op uw zelfbeeld en kijk op uw omgeving en integratie van de traumatische gebeurtenis in uw levensverhaal;
  • Anti-terugval plan;
  • Afscheidsritueel van het trauma.

BEPP-Traumatisch Rouw gaat in op gestagneerde rouw in combinatie met een traumatische verlies (ongeluk of geweldmisdrijf).

Zie ook www.traumabehandeling.net

 

 • Sensomotorische Psychotherapie

 In de behandeling van psychotrauma staat het verwerken van de traumatische herinnering centraal. Niet de cognitieve of emotionele herinnering zelf maar de traumatische activatie op lichamelijk niveau, vormt dan de focus van deze therapie. Er wordt gewerkt met de tijdens het trauma niet afgemaakte fysieke (verdedigings)reactie. Deze reactie wordt opnieuw geactiveerd, doorgewerkt en zodoende alsnog geïntegreerd in het levensverhaal van de cliënt.

Soms is het nodig eerst meer stabiliteit te verwerven voordat met traumaverwerking gestart kan worden. Stabiliteit wordt vergroot door uitleg over de effecten van trauma op het lichaam, en door lichaamsgeoriënteerde vaardigheden aan te leren om de ontregelende emoties weer in balans te brengen.

Zie ook www.sensorimotorpsychotherapy.nl

 

In de praktijk wordt veelal gekozen voor een combinatie van de aangeboden therapeutische traumatechnieken binnen een psychotherapie.