Psychotherapie-Hilversum

Meer dan 25 jaar gecombineerde ervaring en expertise in psychotherapeutische behandelingen


Welkom op de site van Psychotherapie Hilversum

Ik bied inzichtgevende gesprekstherapie aan met aandacht voor zintuigelijke waarneming (lijflijk waarneembare spanningsreacties) en die daar feedback op geeft. Ik ben een behandelaar die beweging en sport en expressieve en kunstzinnige uitingsvormen een warm hart toedraagt en dat beschouwt als bevorderend in het herstel en dit daarom gebruik binnen de behandeling. 


Ik ben een zelfstandig werkende behandelaar die ook graag samenwerkt met collega’s voor overleg en vakinhoudelijke afstemming. En een behandelaar die als het wenselijk is gebruik maakt van collega's in andere disciplines zoals een psychiater, een vaktherapeut, een mindfulness-of haptotherapeut of seksuoloog en die overlegt met uw huis- of bedrijfsarts. Allemaal uiteraard alleen met uw instemming!

 

Algemene Informatie

In het eerste gesprek wordt ingeschat of u bij mij aan het goede adres bent en of psychotherapie voor u geschikt is. Als dat het geval is volgen nog een paar gesprekken om uw problematiek verder in kaart te brengen en tot een behandelplan te komen.

 

Ik zal vragen stellen over uw huidige situatie, uw werk, uw hobby’s, uw relatie(s). Van belang is ook uw voorgeschiedenis. Wat hebt u zoal meegemaakt, hoe is uw leven tot nu toe verlopen; wat ervaart u als positief en wat als negatief? En wat is de ontstaansgeschiedenis en verloop van uw klachten.

 

Het kan zijn dat ik aan u vraag om één of meer vragenlijsten in te vullen, om klachten en problemen te verduidelijken. Ook zal ik u vragen wat u tot nu toe heeft geprobeerd om de problemen op te lossen (incl. eerdere hulpverlening) en wat u nu wilt; welke ideeën u heeft over het veranderen van uw situatie. Op basis van deze gegevens zal ik een (voorlopige) diagnose stellen en een behandelplan opstellen. Dit zal ik met u bespreken, evenals de frequentie en vermoedelijk duur van de therapie. En met uw instemming volgt dan de behandeling die periodiek wordt geëvalueerd. Over het algemeen besluiten we in overleg wanneer de therapie stopt.

Behandelingsmogelijkheden

Algemeen

Psychotherapie

De GGZ is onderverdeeld in de zogenaamde (generalistische) Basis GGZ (B-GGZ) en de Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ).

  • B-GGZ: Wanneer er bij u sprake is van lichte tot matige psychische klachten met een DSM-diagnose, die korter dan zes maanden bestaan, die zich niet in combinatie met andere fysieke of psychische klachten voordoen en waar u nog niet eerder last van heeft gehad komt u in aanmerking voor hulp vanuit de Basis GGZ. Dit betreft kortdurende psychologische hulp. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de andere GZ-psychologen van het PsychologenhuisHilversum.nl. Uw huisarts kan u hiervoor doorverwijzen.
  • S-GGZ: Wanneer u al vaker tegen dezelfde problemen bent opgelopen, uw klachten al langere tijd bestaan, ernstiger zijn, complex zijn (d.w.z. u op diverse levensgebieden hinderen en/of een rode lijn in uw leven zijn) en er vermoeden is dat de klachten samenhangen met de persoonlijkheid kan een meer specialistische behandeling aangewezen zijn. Omdat de problematiek vaak ernstiger en complexer is, is de behandeling meestal langer durend. De huisarts kan u hiervoor verwijzen naar mij. .

Afhankelijk van de vraagstelling (hulpvraag) worden door middel van gesprekken en het afnemen van gestructureerde interviews en vragenlijsten o.a. klachten, persoonlijke kenmerken, manier van omgaan met problemen en psychische draagkracht geïnventariseerd. Ik vertel u wat ik denk dat er aan de hand is en vervolgens maak ik een behandelplan. In dat behandelplan staat wat het doel is van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden. Ook maak ik een inschatting van hoe lang de therapie ongever gaat duren. 


De therapie kan meer steunend en structurerend van aard zijn, gericht op vermindering van de klachten, praktische prblemen en vragen. Of meer inzichtgevend waarbij de nadruk ligt op het (leren) ontdekken en verwerken van de oorzaken van uw klachten.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn verhoogde alertheid, schrik- en vermijdingsreacties. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een sterke emotionele en fysieke spanningsreactie oproept