contact en aanmelding

Aanmelden

Aanmelding met een verzoek tot contact kan bij per email, telefonisch of met het contactformulier hieronder..

 

Op basis van verwijzing van de huisarts (S-GGZ met vermoeden psychische stoornis) wordt de behandeling (psychotherapie) veelal vergoed door de zorgverzekeraar.

Informeer hiernaar bij uw behandelaar en zorgverzekeraar!

 

De wachttijd op dit moment (1-1-2021) voor aanmelding gevolgd door een kennismakings- en intakegesprek is gemiddeld 10-12 weken. De aanvang van de behandeling vindt dan aansluitend plaats.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)

 

praktische zaken


Een afspraak afzeggen

Kunt u om welke reden dan ook niet komen op een afspraak? Meld het dan minimaal 24 uur van tevoren (op kantooruren) telefonisch aan de behandelaar: 06-55745879

 

Uw dossier

Uw behandelaar is verplicht een dossier bij te houden over het verloop van de therapie. Een goede verslaglegging is onderdeel van een professionele werkwijze. U mag uw dossier inzien en eventueel een kopie opvragen. Ook mag u een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen. Ten slotte heeft u het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. De behandelaar is verplicht uw dossier zorgvuldig te bewaren, tot vijftien jaar nadat de therapie is afgesloten.

 

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van toepassing. Meer over de toepassing van de AVG binnen de praktijk, klik HIER om de van toepassing zijnde AVG in te zien..


Kwaliteitsstatuut

Klik HIER om het goedgekeurde Kwaliteitsstatuut in te zien.

 

Beroepscode en klachtenregeling.

Voor alle psychotherapeuten geldt dat zij zich dienen te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (zie www.lvvp.nl en www.psychotherapie.nl).
Kort samengevat houdt dit in:

 • U hebt recht op informatie.
 • U hebt recht op geheimhouding van uw gegevens
 • U hebt recht op inzage van uw dossier
 • U hebt het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen

Al het besprokene wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie aan derden wordt slechts gegeven na uw mondelinge of schriftelijke toestemming. De geheimhoudingsplicht is o.m. geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Beroepscode voor psychotherapeuten en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (WkkGZ). Voor meer informatie betreffende uw privacy en betreffende de wet en regelgeving kunt u kijken op de site van de LVVP.

Klachtbehandeling kan, als een gesprek over de klacht met mij voor u niet bevredigend is, plaatsvinden via de klachtenfunctionaris van de LVVP. Psychotherapeuten vallen onder het publiekrechtelijke tuchtrecht.


De rekening

Op 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit betekent dat u, als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar met wie ik geen contract heb, elke maand een factuur van mij ontvangt. De duur van een consult bepaalt het tarief. Daarbij ga ik uit van de geplande tijd in de agenda (het principe “planning = realisatie”). Als de tijd meer dan 15 minuten afwijkt van de agendaplanning pas ik dit aan op basis van de realistische tijd.


Op de factuur staat het aantal consulten en het soort consulten. De overige tijd die ik besteed aan uw behandeling, zoals rapportage, telefoontjes, overleg, horen bij zo’n consult. Dit maakt de rekening van zo’n consult hoog. Uw zorgverzekeraar vergoedt hiervan een percentage, zoals in uw polis is afgesproken. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om dit te checken.

Zie ook hierna onder tarieven.

 

Onverzekerde zorg

Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor de behandeling niet vergoed wordt door de zorgverzekering:

 • Als je geen verwijzing hebt van de huisarts wordt deze niet vergoed;
 • Het kan zijn dat de huisarts de klachten niet ernstig genoeg inschat, of geen aandoening volgens de DSM-5 vermoedt en daarom geen verwijzing geeft. De DSM-5 is het handboek dat professionals gebruiken om diagnoses te stellen;
 • Het kan zijn dat de klachten wel in de DSM-5 voorkomen maar toch niet onder de definitie van verzekerde zorg vallen zoals werkgerelateerde problemen of aanpassingsstoornissen.
 • Het tarief voor onverzekerde zorg (zoals relatietherapie of klachten waarvoor geenDSM-5 classificatie voor is) is € 117,33 (per 60 minuten, waarvan 15 minuten voorbereiding en verslaglegging). Een onverzekerde behandelingbetekent dat deze voor uw eigen rekening is.


No- Show

U kunt de afspraak annuleren via mail of telefoon. Als dat korter dan 24 uur van te voren (tijdens kantooruren) wordt gedaan dan wordt 50% van het NZA-tarief in rekening gebracht. Let op: deze kosten dient u zelf te betalen en zijn niet te declareren. 


 

wachtlijst ?

De wachtlijst voor intake en behandeling bij Psychotherapie Hilversum bedraagt (dd. 1-1-2022) 10 tot 12 weken.


Wanneer u de wachtlijst te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Het streven is dat u binnen 4 weken een intakegesprek krijgt en dat de behandeling dan binnen 10 weken start.

tarieven

De behandeling van psychische klachten door een vrijgevestigd zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet, mits er een DSM-stoornis wordt vastgesteld, er een verwijsbrief van de huisarts is en uw zorgverlener een contract heeft afgesloten bij de Zorgverzekeraar (informeer daarnaar!).


Het tarief dat u moet betalen is vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg autoriteit) en wordt deels of geheel vergoed 


Voor een behandeling die valt binnen de gespecialiseerde GGZ geldt dat deze, met uitzondering van een aantal diagnoses zoals bijvoorbeeld Aanpassingsstoornissen en Relatieproblemen, in principe onbeperkt vergoed wordt vanuit de basisverzekering en gedeclareerd wordt in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De DBC-factuur wordt maandelijks of per kwartaal van de behandeling aan uw zorgverzekeraar gestuurd.

 

De kosten voor een behandeling binnen de GGZ vallen onder het eigen risico. Het wettelijk verplichte eigen risico (minimaal €385,00) wordt door de zorgverzekeraar op de vergoedingen in mindering gebracht.

 

Met vrijwel alle Zorgverzekeraars is voor de gespecialiseerde GGZ in 2022 een contract afgesloten. Een aantal zorgverzekeraars heeft echter een budget ingesteld. Dit kan betekenen ik gedurende het jaar geen ruimte meer heb binnen uw verzekeraar. Mocht u toch bij mij in behandeling willen dan kunt u de verzekering vragen een persoonlijk budget toe te kennen o.v.v. de behandelaar. Dit zal met u bij de aanmelding besproken worden.

 

Voor behandelingen van jongeren onder de 18 jaar heb ik geen contracten afgesloten.


Het tarief dat u moet betalen is vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg autoriteit) en wordt deels of geheel vergoed. Deze door de NZA vastgestelde tarieven en die ik dus hanteer zijn HIER te vinden 


De rekening

Op 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit betekent dat u, als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar met wie ik geen contract heb, elke maand een factuur van mij ontvangt. De duur van een consult bepaalt het tarief. Daarbij ga ik uit van de geplande tijd in de agenda (het principe “planning = realisatie”). Als de tijd meer dan 15 minuten afwijkt van de agendaplanning pas ik dit aan op basis van de realistische tijd.


Op de factuur staat het aantal consulten en het soort consulten. De overige tijd die ik besteed aan uw behandeling, zoals rapportage, telefoontjes, overleg, horen bij zo’n consult. Dit maakt de rekening van zo’n consult hoog. Uw zorgverzekeraar vergoedt hiervan een percentage, zoals in uw polis is afgesproken. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om dit te checken.


De door de NZA vastgestelde tarieven die ik hanteer zijn HIER te vinden 

 

Onverzekerde zorg

Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor de behandeling niet vergoed wordt door de zorgverzekering:

 • Als je geen verwijzing hebt van de huisarts wordt deze niet vergoed;
 • Het kan zijn dat de huisarts de klachten niet ernstig genoeg inschat, of geen aandoening volgens de DSM-5 vermoedt en daarom geen verwijzing geeft. De DSM-5 is het handboek dat professionals gebruiken om diagnoses te stellen;
 • Het kan zijn dat de klachten wel in de DSM-5 voorkomen maar toch niet onder de definitie van verzekerde zorg vallen zoals werkgerelateerde problemen of aanpassingsstoornissen.
 • Het tarief voor onverzekerde zorg (zoals relatietherapie of klachten waarvoor geenDSM-5 classificatie voor is) is € 117,33 (per 60 minuten, waarvan 15 minuten voorbereiding en verslaglegging). Een onverzekerde behandelingbetekent dat deze voor uw eigen rekening is.


No- Show

U kunt de afspraak annuleren via mail of telefoon. Als dat korter dan 24 uur van te voren (tijdens kantooruren) wordt gedaan dan wordt 50% van het NZA-tarief in rekening gebracht. Let op: deze kosten dient u zelf te betalen en zijn niet te declareren. 

contactformulier

 
 
 
 
ik wil Informatie
ik wil me aanmelden
overig (bij deze keuze graag meer info in berichtveld)